Forretningsbetingelser

Før en ny opgave startes op, skal opgaven beskrives og omfang og økonomi fastlægges. Som kunde leverer du nødvendige oplysninger og dokumentation til brug ved inspektion. Det kan gøres skriftligt eller mundtligt.

Som kunde forpligter du dig til at give korrekte kontaktoplysninger, og vi forpligter sig til at behandle personlige data samt oplysninger om dine aktiviteter fortroligt.


Vi videregiver ikke fortrolige oplysninger om dig eller din virksomhed til tredjepart uden skriftlig tilladelse fra dig. Hvis kontrolmyndigheder eller andre myndigheder ønsker oplysninger om dig eller din virksomhed, videregives disse, men du vil blive underrettet om hvilke oplysninger, der måtte være givet til hvem.


Vi opretter en gratis webportal til dig. Her vil du kunne finde alle oplysninger, der vedrører inspektioner eller andet arbejde, vi har udført for dig.


Hvis vi – af årsager, der skyldes begivenheder, som vi ikke har haft indflydelse på – ikke kan opfylde vores del af aftalen, kan vi ikke drages hverken helt eller delvist til ansvar.

Når det kan dokumenteres, at vi pga. fejl eller forsømmelse i forbindelse med en bestilt opgave, har forvoldt dig eller din virksomhed tab eller skade, er vi erstatningsansvarlige. Vi hæfter ikke for driftstab, tidstab, avancetab eller indirekte tab.


Når vi udtaler os og kommer med vejledninger, er det altid med baggrund i den viden og de oplysninger, vi er i besiddelse af.  Vi påtager os ikke erstatningsansvar, medmindre det kan bevises, at denne viden eller teknik – på det tidspunkt, hvor opgaven blev løst – var mangelfuld.
Vi kan ikke drages til ansvar for fejl, der opstår pga. skønsmæssig vurdering, når det tydeligt har været anført, at vurderingen hviler på et skøn.

Vi påtager os erstatningsansvar for skader ved udøvelse af kontrol, som er opstået ved, at vi ikke har gjort dig opmærksom på de tilstedeværende mangler i tide.
Vi hæfter ikke for skader, der skyldes et produkt eller en egenskab ved et produkt, som ikke er enten undersøgt eller beskrevet i prøvnings- eller inspektionsrapporten.


Vi påtager os ikke erstatningsansvar ved fejl, der skyldes et produkt, vi ikke har afprøvet / inspiceret, medmindre du kan godtgøre, at produktet er identisk med et andet produkt, vi konkret har afprøvet.

Såfremt andre end vores kunder rejser krav om erstatning mod os, der grunder i forhold, der ligger ud over det erstatningsansvar, vi i henhold til ovenstående har påtaget os, er du som kunde forpligtet til at overtage sagens førelse og holde os skadesløs for alle omkostninger, herunder sagsomkostninger og eventuelt erstatningsbeløb.

I tilfælde af, at vi ikke kan løse en tvist i forbindelse med udførelse af en opgave eller fortolkning af en aftale, foretages der en afgørelse af Retten i Herning.